Všeobecné podmínky webu

Tyto všeobecné podmínky webu (dále jen „VP“) upravují práva a povinnosti provozovatele webu www.collectionhospitality.com (dále jen „Web“) a osob při návštěvě webu a využívání služeb provozovatele Webu (dále jen „Uživatel“). Nedílnou součástí těchto VP jsou též Zásady používání cookies a Zásady ochrany osobních údajů.

Provozovatelem a vlastníkem Webu je společnost Collection Hospitality s.r.o., IČO: 19087349, se sídlem Na Doubkové 1281/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, kontaktní e-mail: office@collectionhospitality.cz (dále jen „Provozovatel“).

Návštěvou Webu, jeho prohlížením a užíváním (včetně klikání na odkazy) Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito VP. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito VP, není oprávněn Web užívat. Provozovatel nesouhlasí s jakýmikoliv změnami těchto VP navrženými Uživateli a/nebo s vlastními podmínkami Uživatelů.

Užívání Webu

Přístup a užívání Webu je bezplatné. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení související s přístupem k internetu a internetovým stránkám. Uživatel nese odpovědnost za vlastní užívání Webu.

Uživatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do fungování Webu, technického nastavení Webu, obsahu Webu, ani jakkoliv narušovat jeho bezpečnostní zajištění. Uživatel dále není oprávněn obsah Webu zneužívat či užívat za jiným účelem, než k jakému je Web provozován. Uživatel se zavazuje zdržet se užívání Webu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, veřejným pořádkem a dobrými mravy, jakož i těmito VP. V opačném případě nese Uživatel odpovědnost za jakoukoliv škodu, která tímto neoprávněným jednáním vznikne jak Provozovateli, tak třetím osobám.

Web obsahuje vyhrazené pole pro uvedení e-mailu Uživatele v případě jeho zájmu o zasílání newsletteru Provozovatele, jakož i kontaktní formulář, jenž může Uživatel využít za účelem kontaktování Provozovatele. Zpracování osobních údajů získaných při využití těchto služeb Uživatelem se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel upozorňuje Uživatele, že nezaručuje nepřetržitou dostupnost Webu a že se může stát, že Web bude dočasně nedostupný, např. z důvodu údržby nebo technických závad. Provozovatel si vyhrazuje právo Web zcela zrušit či omezit jeho dostupnost. V takovém případě Uživatelům nevzniká právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci.

Provozovatel nenese odpovědnost za:

  • funkčnost internetového připojení Uživatele ani za jeho vybavení, jakož ani i za funkčnost veřejné internetové sítě;

  • jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou z důvodu změny Webu či těchto VP;

  • úplnost a bezchybnost informací uvedených na Webu;

  • za případný malware nebo jiné škodný program.

Web obsahuje odkazy, které Uživatele po jejich kliknutí na ně přesměrují na jiné externí stránky třetích stran odlišných od Provozovatele. Užívání těchto externích stránek se řídí podmínkami třetích stran provozujících tyto další stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za užívání a obsah těchto jiných stránek (jeho správnost, aktuálnost a dostupnost) a neodpovídá Uživateli za jakoukoliv újmu, která mu v souvislosti s návštěvou a užíváním těchto dalších stránek vznikne.

Provozovatel tímto v rozsahu maximálně možném dle kogentních ustanovení platných právních předpisů České republiky vylučuje svoji odpovědnost za škodu a v případech, kdy tak učinit nelze, limituje její výši na 0 Kč.

Duševní vlastnictví

Není-li v těchto VP a/nebo na Webu uvedeno jinak, je obsah Webu (včetně textu, fotografií, obrázků a designového provedení) ve výlučném vlastnictví Provozovatele. Provozovatel neuděluje Uživateli žádnou licenci či jiné právo duševního vlastnictví k Webu a jeho součástem, to vše s výjimkou práva na prohlížení a užívání Webu v souladu s těmito VP.

Uživatel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele obsah Webu jakkoliv reprodukovat, kopírovat, měnit, zasahovat do zdrojového kódu, převádět či postupovat jakákoliv práva k Webu či jeho součástem. V opačném případě nese Uživatel odpovědnost za jakoukoliv škodu, která tímto neoprávněným jednáním vznikne jak Provozovateli, tak třetím osobám.

Souhlas Provozovatele je kdykoliv bez nároku na náhradu odvolatelný, a to dle vlastního uvážení Provozovatele.

Závěrečná ujednání

Tyto VP, jakož i vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právem České republiky, a to bez ohledu na právo země, ze které Uživatel Web navštívil či používal. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Webu budou rozhodovány místně a věcně příslušným soudem České republiky, a to bez ohledu na právo země, ze které Uživatel Web navštívil či používal.

Provozovatel je oprávněn tyto VP kdykoliv změnit, a to bez předchozího upozornění Uživatelů.