Ochrana osobních údajů

Společnost Collection Hospitality s.r.o., IČO: 19087349, se sídlem Na Doubkové 1281/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, kontaktní e-mail: office@collectionhospitality.cz (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány (dále jen „Osoba“) o skutečnostech dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Rozsah, účel, doba a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje všech fyzických osob, které jej oslovily prostřednictvím formuláře „Kontakt“, uvedeného na internetových stránkách Správce https://www.collectionhospitality.com/, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon (byl-li udělen). Účelem takového zpracování je vyřešení požadavku či zodpovězení dotazu Osoby, který Osoba Správci pomocí formuláře zaslala.

Správce dále zpracovává osobní údaje fyzických osob, které projevily zájem o zasílání newsletteru Správce zadáním své e-mailové adresy do vyhrazeného pole na stránkách Správce https://www.collectionhospitality.com/, a to v rozsahu: e-mailová adresa. Účelem takového zpracování je zasílání newsletteru.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány na právním základě souhlasu Osoby, který Osoba Správci udělila tím, že (i) pomocí formuláře odeslala Správci požadavek či dotaz či tím, že (ii) zadala svoji e-mailovou adresu vyhrazeného pole na stránkách Správce. Osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá v ochraně jeho oprávněných zájmů a práv, tj. pro případy uplatňování svých práv či obrany v případě sporů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro (i) vyřešení požadavku či zodpovězení dotazu, nebo (ii) po dobu 5 let v případě zájmu o zasílání newsletterů, vždy však nejdéle do odvolání souhlasu Osoby. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce jsou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů a práv Správce, tj. po dobu 4 let.

Osoba má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným podáním na adresu sídla Správce, nebo elektronicky na e-mail: office@collectionhospitality.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založené na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poskytnutí osobních údajů není ani zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem, který je nutný pro uzavření jakékoliv smlouvy, a Osoba nemá žádnou povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Neposkytne-li Osoba tyto osobní údaje, nebude možné její dotaz či požadavek vyřešit anebo jí zasílat newslettery.

Informace týkající se ukládání či zpracování cookies včetně informací o jejich nastavení jsou k dispozici v samostatné sekci s názvem Zásady používání cookies.

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje můžou být předány zpracovatelům – obchodním partnerům Správce podílejícím se na fungování stránek, dále spolupracujícím osobám Správce zajišťujícím přípravu a odesílání newsletterů či vyřizování žádostí Osob.

V případě potřeby může Správce předávat osobní údaje Osob též svým právním, účetním a daňovým poradcům.

Práva Osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovány, náleží veškerá práva stanovená za účelem ochrany osobních údajů podle platné a účinné právní úpravy.

Osoba má právo:

  • žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů;

  • požadovat přístup k osobním údajům;

  • žádat o vysvětlení, omezení zpracování, doplnění, opravení a výmaz osobních údajů;

  • na přenositelnost osobních údajů;

  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce;

  • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu na ochranu osobních údajů.

Osoba může Správce v souvislosti s uplatněním svých práv kontaktovat písemně na adrese jeho sídla uvedené výše či pomocí elektronické komunikace na adrese office@collectionhospitality.cz.

V případě nezákonného zpracovávání svých osobních údajů je Osoba oprávněna se obrátit se stížností proti takovému postupu Správce k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), případně jinému příslušnému orgánu veřejné moci.

Informace o automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.